Wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2022 r kształtowane przez bezprecedensowy wzrost cen surowców

Należy wskazać, że każdy pierwszy kwartał rokuto największy udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty,związany przede wszystkim z typową sezonowością sprzedaży nawozów mineralnych.Tendencje te zostały utrzymane również w I kwartale 2022 roku. W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przyspadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Hinc przypomniał, że nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej były zmuszone do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmencie „Agro“ oraz w segmencie „Tworzywa“. „Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich“ – dodał.

Wysokie stanowisko wojskowe w UE nie dla Polaka. Wygrał kandydat z Irlandii

  1. Łączne przychody segmentu w 2021 rokuwyniosły mln zł i były o 61,1% wyższe w porównaniu z rokiem 2020(1 135 mln zł).
  2. Największa dynamika wzrostu cen produktówsegmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki.Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej orazproblemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego.
  3. Pozytywnym czynnikiem wpływającym nadziałalność Oxoplastu były wysokie kursy walut (EUR i USD), a także – czasowo –wysoki poziom notowań ICIS propylenu, tym samym produktów Segmentu.
  4. – Z drugiej strony, jeśli spółce uda się wdrożyć zmiany i przetrwać ten trudny czas; może być to sygnał istotnej siły i stwarzać potencjał dla inwestorów długoterminowych – dodaje.
  5. Przychody w wysokości mln zł w stosunku do mln zł rok wcześniej.

Skutkowało to tym, że łączny wolumenprodukcji nawozów Grupy Azoty był w IV kwartale 2023 roku wyższy o 16%, przy13% wzroście wolumenu sprzedaży. W II kwartale 2022 roku Grupa KapitałowaGrupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 410mln zł, wynik EBITDA w wysokości mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3% i zysk netto w wysokości 800 mln zł. W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane Przegląd grupy finansowej MRC Markets Ltd-która obejmuje brokera przychody ze sprzedaży w wysokości mln zł, wynik EBITDA w wysokości mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3% i zysk netto w wysokości 800 mln zł. W sierpniu Grupa Azoty informowała, że czasowo zatrzymała pracę instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. Mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.

Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG

Tworzywo sztuczne wytworzono w ramach rozruchu nowego zakładu w Policach. Na komercyjną produkcję trzeba poczekać do Nicholas Taleb (Nassim) czasu pozytywnego zakończenia tzw. Pozyskać finansowanie, dogadać się z Orlenem Projekt i zoptymalizować koszty.

Import ogórków ze wschodu wygasa. Jak aktualnie przedstawiają się ceny? [02.04.2024]

Segment Chemia odnotował w 2022 roku przychody w wysokości mln zł(wzrost o 38,5% r/r) i marżę EBITDA na poziomie 12,1% (spadek o 2,5 pp. r/r). Rada nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins – spółki stowarzyszonej Grupy Azoty oraz Zakładów Chemicznych Police – odwołała Pawła Bakuna z funkcji wiceprezesa zarządu, podała Grupa Azoty. Jednocześnie rada zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór wiceprezesa ds. Finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi departamentu finansów spółki.

Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

Skutkowałoto czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców.Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań. Wypracowana w IIkwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6%. Olbrzymi wpływ na sytuację gospodarczą miała agresja Rosji na Ukrainę, co przejawiło się poprzez historyczne, wysokie ceny gazu ziemnego oraz przerwanie łańcucha dostaw propylenu. Czynniki te doprowadziły do wzrostu kosztów działalności kędzierzyńskiej spółki. Pozytywny wpływ na wyniki miały z kolei osiągane poziomy cen produktów końcowych w kluczowych segmentach biznesowych.

Tabela wskaźnikowa – Indeks treści GRI Standard, wskaźników własnych i Giełdy Papierów Wartościowych

Wysokość wynagrodzenia w części dodatkowej jest pochodną realizacji wyznaczonych celów indywidualnych, jednakże równocześnie uwarunkowana jest spełnieniem określonych wskaźników finansowych Spółki. Osoby uprawnione do wyboru członków organów Spółki, jako głównymi kryteriami powinny kierować się zabezpieczeniem potrzeb Spółki, w tym zapewnienie różnorodności wykształcenia, wiedzy i doświadczenia, kompetencji oraz wszechstronności kandydata do sprawowania danej funkcji w organach korporacyjnych. Natomiast inne czynniki, jak wiek, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religia czy przekonania polityczne nie powinny stanowić decydującego kryterium w powyższym zakresie.

Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER

Wszystko to wykreowało niespotykanywcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie podniosło ryzykoprowadzenia działalności produkcyjnej i finansowej w europejskim sektorzechemicznym, co mogliśmy obserwować u pozostałych europejskich producentów. W obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych, Grupa Azoty w 2021 rokuugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku nawozowym, utrzymywała produkcjębez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Dzięki zabezpieczeniu częścikosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu po cenach ustalanych z wyprzedzeniem. Szczególnie cieszą osiągnięcia segmentów pozanawozowych – głównieSegmentu Chemia oraz Segmentu Tworzywa – które były źródłem już blisko 60%wartości EBITDA. W latach ubiegłych proporcja ta była odwrotna na rzecz SegmentuNawozy.

– mówi Marek Wadowski, WiceprezesZarządu Grupy Azoty S.A. W trzecim kwartale ceny surowców kontynuowały trend wzrostowy osiągając bezprecedensowe poziomy. Spowodowało to niespotykaną wcześniej presję kosztową, która wymusiła ograniczenia produkcji w niektórych spółkach Grupy Azoty, głównie w segmencie Agro oraz w segmencie Tworzyw. Należy podkreślić, że w przypadku nawozów azotowych ograniczenia produkcji dotyczyły Techniczne spojrzenie na główne pary walutowe na tydzień rozpoczynający się 8 sierpnia 2022 całego europejskiego rynku, a Grupa Azoty wstrzymała pracę instalacji produkcyjnych jako jeden z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Obserwowane w drugiej części raportowanego kwartału odwrócenie trendów i spadki cen surowców pozwoliły w październiku na przywrócenie produkcji. Co ważne, w przypadku segmentu Agro – po wznowieniu produkcji – nawozy oferowane są w najniższych cenach w Unii Europejskiej.

Generalny wykonawca Hyundai Engineering, w lutym wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia o 5,8 mln euro. Zdaniem Hyundai Engineering wskazana kwota to suma odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie. W skład Polimerów Police wchodzi instalacja do produkcji propylenu (rocznie planowane 429 tys. ton), instalacja do produkcji polipropylenu (437 tys. ton), morski terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. – To największe tego typu zakłady przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Otwieramy dzisiaj inwestycję kluczową dla całej polskiej gospodarki – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11%, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21%. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 18,0%. W Segmencie Agro raportowany kwartał byłkolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesachprodukcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej orazfosforytów.

W okresie najbardziej dynamicznych wzrostów cen surowców Zarządy Spółek zmuszonezostały do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcjinawozów, tworzyw i melaminy. Co istotne, mówiąc o produktach spoza UEmusimy mieć na uwadze, że koszty ich wytwarzania są znacząco niższe, m.in. Z uwagi na brak kosztów związanych z polityką klimatyczną, często brak kosztówemisji, znacząco tańsze surowce oraz niższe koszty pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgód marketingowych, mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Część dostawców utrzymywała w tymczasie minimalne poziomy magazynowe. Problemy logistyczne, które dotknęłyrównież kontrahentów, powodowały utrudnienia w realizacji zamówień. Wiceprezes pytany był w czwartek o możliwość uzyskania przez spółkę preferencyjnych cen gazu od PGNiG. Przypomniał, że Grupa Azoty ma umowę z PGNiG, która zakłada rozliczenie cen gazu według cen notowanych na rynku.